Klachtenregeling

 1. Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure.
 2. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 3. Het team van The Tantric Touch (Arnoud Colenbrander, Debby Broersma en eventueel andere betrokken docent(en) of workshopgever(s)) bekijkt de klacht in eerste aanleg binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.
 4. Binnen 14 kalenderdagen neemt The Tantric Touch.nl contact op met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor binnen vier weken een oplossing te bewerkstelligen.
 5. Indien op deze manier geen oplossing wordt bereikt, wordt door The Tantric Touch een onafhankelijk bemiddelaar, gecertificeerd als mediator, ingeschakeld. Deze past hoor en wederhoor toe en tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien het niet lukt om zo tot een oplossing te komen geeft de bemiddelaar aan The Tantric Touch binnen twee maanden na zijn inschakeling een oordeel over hoe de klacht opgelost dient te worden.
 6. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is voor The Tantric Touch en de klager bindend.
 7. Het oordeel wordt binnen drie werkdagen na het komen tot het oordeel schriftelijk aan de indiener van de klacht en aan The Tantric Touch kenbaar gemaakt. Eventuele consequenties worden door The Tantric Touch zo spoedig mogelijk afgehandeld.
 8. De kosten voor inschakeling van de derde persoon worden eenmalig per klacht door The Tantric Touch betaald.
 9. Van de klachtenbehandeling worden geschillen omtrent betalingsverplichtingen uitgezonderd.
 10. Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis, wordt niet in behandeling genomen.
 11. Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door The Tantric Touch.

Artikel G van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op deze klachtenregeling.