Algemene voorwaarden

A: Begrippen

 1. The Tantric Touch, opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Arnoud Colenbrander en Debby Broersma.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een workshop deelneemt.
 3. Workshop: training, workshop of andere bijeenkomst aangekondigd op de website www.thetantrictouch.nl.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

B: Toepasselijkheid

 1. Deze  voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan trainingen en workshops georganiseerd door The Tantric Touch die vermeld zijn op de website www.thetantrictouch.nl.

C: Inschrijving en bevestiging workshop

 1. Inschrijving voor een workshop gebeurt doordat de deelnemer het inschrijfformulier op de website www.thetantrictouch.nl invult en een (aan)betaling doet. Bij ieder evenement staat vermeld hoe de inschrijving verloopt.
 2. Bij inschrijving via de website ontvangt een deelnemer een bevestiging van The Tantric Touch per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand.
  3.  Na inschrijving voor een workshop via de website van The Tantric Touch heeft een deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken behoudens de workshop plaatsvindt binnen 14 dagen na inschrijving.
 3. Op elke inschrijving zijn de betalingsvoorwaarden van The Tantric Touch van toepassing, tenzij bij de beschrijving van de workshop hiervan expliciet wordt afgeweken.

D. Prijzen van workshops

 1. Bij inschrijving gelden de workshopprijzen zoals deze zijn vermeld op de website www.thetantrictouch.nl.
 2. Bij aanmelding voor een workshop waarvoor korting wordt verleend op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.
 3. In de workshopprijs is geen materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. De workshopprijzen zijn inclusief 21% BTW voor de trainingskosten. Bij meerdaagse workshops geldt het tarief van 9% BTW voor de maaltijden en de verblijfskosten.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 7. Wij hanteren op de website consumentenprijzen inclusief btw. Bij verstrekking van een zakelijke factuur is de genoemde prijs exclusief btw.

F. Annulering van workshop door The Tantric Touch

 1. The Tantric Touch heeft ten alle tijden het recht een workshop te annuleren. De deelnemers worden hieromtrent zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. The Tantric Touch zal het door de deelnemers betaalde workshopbedrag in dat geval binnen 14 dagen restitueren.
 2. Indien mogelijk biedt The Tantric Touch de deelnemer een alternatief aan. Indien een deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshopbedrag niet gerestitueerd.

G. Klachtenregeling

 1. The Tantric Touch hanteert de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling.
 2. De genoemde klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een (ex-) deelnemer schriftelijk een klacht bij The Tantric Touch meldt.

H. Aansprakelijkheid

 1. Iedere deelnemer van een meerdaagse workshop ondertekent voor aanvang van de workshop een formulier waarin hij/zij verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Iedere deelnemer is verplicht om belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik op dit formulier aan te geven.
 2. The Tantric Touch is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een workshop van The Tantric Touch tenzij aan The Tantric Touch opzet of grove schuld kan worden verweten.
 3. The Tantric Touch is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een workshop.
 4. Indien The Tantric Touch op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2 of 3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 5. Indirecte schade wordt door The Tantric Touch niet vergoed.

I. Intellectueel eigendom

 1. Het eventueel verstrekte materiaal bij een workshop wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de workshop, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door The Tantric Touch voorbehouden. 
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Tantric Touch is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

J. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van The Tantric Touch en overeenkomsten tussen The Tantric Touch en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze voorwaarden zijn per 1-1-2024 opgetekend en in werking getreden en per 15-01-2024 geüpdatet. The Tantric Touch vof wordt vertegenwoordigd door Arnoud Colenbrander en Debby Broersma onder KvKnr. 90589335.